Formularz
kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania lub wątpliwości prosimy o wypełnienie formularza poniżej, nasz konsultant skontaktuje się w ciągu kilku godzin.

FAQ

KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) – to rodzaj rejestru publicznego, stanowiący ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w rynku. Prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Każdy zainteresowany może sprawdzić dane swego kontrahenta, otrzymać odpis, wyciąg lub zaświadczenie.

NIP- to numer identyfikacji podatkowej, związany jest z identyfikacją osób, które są osobami fizycznymi i prowadzą działalność gospodarczą, są podatnikami podatku VAT, płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami.

REGON – to numer identyfikujący polskie podmioty gospodarcze, który składa się z 9 cyfr i jest przypisywany nie tylko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, ale i jednostkom organizacyjnym, osobom prawnym i jednostkom lokalnym.

PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) – to podział działalności gospodarczych realizowanych przez podmioty gospodarcze, potrzebny do celów statystycznych.

SPÓŁKA Z O. O. to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ryzykują jedynie wniesionym wkładem, na pokrycie kapitału zakładowego.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

SPÓŁKA AKCYJNA to spółką prawa handlowego, mającą charakter kapitałowy. Kapitał zakładowy w tego rodzaju spółce składa się z wkładów założycieli, którzy następnie otrzymują akcje. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, lecz ponoszą ryzyko lokaty kapitału wyłącznie do wysokości ceny nabycia akcji oraz czerpią zyski z tytułu dywidendy albo zyski kapitałowe, które osiągane są po sprzedaży akcji po wyższej cenie niż cena ich zakupu.

SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA to połączenie dwóch rodzajów spółek, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem – wspólnik tej spółki z o.o. lub też inna osoba fizyczna. Według k.s.h. prawo reprezentacji spółki z o.o. sp. komandytowej przysługuje tylko komplementariuszom. Jeśli umowa spółki nie zawiera innych ustaleń, komandytariusz nie ma obowiązku prowadzenia spraw spółki z o.o sp. komandytowej.

SPÓŁKA JAWNA to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Egzekucję z majątku wspólnika Wierzyciel spółki może prowadzić w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika).

SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

PROKURA to szczególne pełnomocnictwo handlowe lub bankowe, udzielane przez spółkę osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura w przeciwieństwie do pełnomocnictwa jest wpisywana do rejestru przedsiębiorców.

WSPÓLNIK – osoba wnosząca swój kapitał do spółki i czerpiąca z tego zyski. Wspólnicy są najważniejszym podmiotem w spółce, ponieważ od ich decyzji zależy m.in. powoływanie i odwoływanie członków zarządu, powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, zmiana umowy spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.

CZŁONEK ZARZĄDU – osoba wchodząca w skład zarządu, czyli grona osób kierujących spółką. Członek zarządu jest uprawniony do reprezentacji spółki z o.o. we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych dotyczących spółki.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – dokumentacja informująca szczegółowo o sytuacji finansowej spółki. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu spółki, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Dokumentację tą muszą sporządzać wszystkie podmioty zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

LIKWIDATOR – osoba, której zadaniem jest zakończenie spraw prowadzonych przez spółkę, w celu likwidacji spółki. Likwidatorem staje się członek zarządu spółki, aczkolwiek umowa spółki lub uchwała wspólników może wyznaczać inną osobę na likwidatora. W okresie otwarcia likwidacji spółki likwidator reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy. Podobnie jak członek zarządu likwidator ma obowiązek sporządzania sprawozdania z własnej działalności oraz przedstawia sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki. Likwidator może ponieść odpowiedzialność majątkową na zasadach podobnych jak członkowie zarządu, jeśli nie złoży we właściwym czasie wniosku o upadłość spółki.

ODDZIAŁ – wyodrębniona część podmiotu gospodarczego (np. spółki z o.o.), niezależna i samodzielna od głównego przedsiębiorcy. Oddział w ramach spółki z o.o. może zostać powołany przez zarząd. Gdy w ramach spółki zostanie utworzony oddział, jest on wpisywany do KRS-u danej spółki. W nazwie oddziału spółki z o.o. powinna zostać zaznaczona nazwa tej spółki wraz ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.

FUNDACJA – instytucja, której podstawą jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony cel (dobroczynny, kulturalny, itp.). Założyć fundację może dowolna osoba fizyczna lub prawna, która ustala statut fundacji, określa funkcjonowanie i uprawnienia zarządu fundacji.

STOWARZYSZENIE jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY – kwota majątku, którą wspólnicy zobowiązują się wnieść jako majątek spółki na początek jej funkcjonowania. Utworzony kapitał zakładowy dzieli się na udziały, które obejmują wspólnicy, w zależności od wysokości wniesionego wkładu.