Formularz
kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania lub wątpliwości prosimy o wypełnienie formularza poniżej, nasz konsultant skontaktuje się w ciągu kilku godzin.

Zmiany i likwidacje w KRS

Zgłaszamy w imieniu naszych klientów wszystkie zmiany w KRS wprowadzone w spółce oraz zapewniamy profesjonalne, rzetelne i skuteczne przeprowadzenie całej procedury związanej z likwidacją spółek kapitałowych i osobowych, która obejmuje zakończenie spraw gospodarczych spółki, windykację wierzytelności oraz upłynnienie majątku.

Likwidacja spółek kapitałowych i osobowych to złożony proces. Dzięki powierzeniu go naszej firmie, zespół najlepszych doradców będzie pracował nad tym, by proces przebiegł płynnie i prawidłowo.

Zmiany w KRS, które zgłaszamy to m.in.:

 • zmiana Członków Zarządu,
 • zmiana nazwy spółki,
 • zmiana adresu siedziby spółki,
 • zmiana siedziby spółki,
 • zmiana Udziałowca,
 • ustanowienie Prokurenta,
 • sprzedaż udziałów spółki,
 • złożenie sprawozdania finansowego,
 • zmiana umowy spółki,
 • zmiana przedmiotu działalności PKD.

Likwidacja spółek kapitałowych

Przeprowadzamy proces likwidacji spółek kapitałowych, który następuje z przyczyn wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych, w tym:

 • z przyczyn ujętych w umowie spółki ,
 • z powodu upadłości spółki,
 • w wyniku rozwiązania spółki uchwałą wspólników
 • z powodu przeniesienia siedziby spółki za granicę potwierdzone aktem notarialnym,
 • inne przyczyny zgodne z przepisami prawnymi.

Etapy działania

Moment rozpoczęcia procedury likwidacji jest uzależniony od przyczyny rozwiązania spółki i obejmuje:

 • sporządzenie projektu uchwały,
 • podpisanie aktu notarialnego,
 • przygotowanie wymaganego bilansu likwidacji spółki,
 • złożenie wniosków do KRS o postawieniu spółki w stan likwidacji,
 • przygotowanie treść ogłoszenia w MSiG.

Bilans otwarcia likwidacji

Po wypełnieniu wyżej wymienionych formalności likwidatorzy przygotowują bilans otwarcia likwidacji w terminie 15 dni od zajścia zdarzeń, które spowodowały otwarcie likwidacji, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od tej daty. Bilans otwarcia likwidacji jest zgłaszany na zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Jeśli czas trwania likwidacji jest dłuższy niż rok, likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać zgromadzeniu sprawozdanie roczne ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe

Przed złożeniem kompletu dokumentów do odpowiednich urzędów o wykreślenie spółki z KRS oraz z ZUS, US i REGON należy przygotować sprawozdanie finansowe spółki.
Sprawozdanie finansowe spółki powinno być sporządzone na dzień poprzedzający podział majątku. Pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli majątek spółki należy podzielić kolejno pomiędzy wspólników (nie może to nastąpić przed upływem 6 miesięcy od ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli).

Uprawomocnienie likwidacji spółki kapitałowej

Spółka przestaje istnieć w momencie uprawomocnienia się postanowienia zarządzającego wykreślenie spółki z o.o. z rejestru przedsiębiorców. Dokumenty księgowe rozwiązanej spółki powinny być przechowane przez osobę wskazaną w umowie spółki lub uchwale wspólników, a w przypadku jej braku, przez osobę wyznaczoną przez sąd rejestrowy.

Likwidacja spółek osobowych

Zajmujemy się procedurą likwidacji spółek osobowych, która następuje z powodów wymienionych w artykule 58 Kodeksu Spółek Handlowych, w tym:

 • z przyczyn określonych w umowie spółki,
 • w wyniku jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników o rozwiązaniu spółki,
 • w przypadku ogłoszenia upadłości spółki,
 • w sytuacji śmierci wspólnika lub ogłoszenia jego upadłości,
 • z powodu wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika
 • w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu…

… lub w przypadku, gdy wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Etapy działania

Uchwała o likwidacji spółki

Rozwiązanie spółki powinno nastąpić w wyniku jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników, chyba że w umowie spółki postanowiono inaczej. Likwidatorami są wszyscy wspólnicy, ale mogą oni wybrać do tej funkcji jedynie niektórych spośród siebie oraz osoby trzecie.

Zgłoszenie do sądu rejestrowego

Likwidatorzy mają prawo i obowiązek zgłoszenia do sądu rejestrowego: otwarcia likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów wraz z adresami oraz sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów.
Rozpoczęcie procesu likwidacji ma też przełożenie na kształt firmy spółki, która uzyskuje od jej rozpoczęcia dodatek „w likwidacji”.

Bilans otwarcia likwidacji

Z dniem rozpoczęcia procedury likwidacji sporządzany jest bilans. Likwidatorzy mają także obowiązek zakończenia bieżących spraw gospodarczych spółki, odzyskanie wierzytelności, wypełnienie wszystkich zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki.

W przypadku gdy proces likwidacji spółki trwa dłużej niż rok, należy przygotować sprawozdanie finansowe na dzień kończący każdy dzień obrotowy.

Uprawomocnienie likwidacji spółki osobowej

Spółka przestaje być bytem prawnym z chwilą jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Dokumenty księgowe zlikwidowanej spółki powinny być przechowywane przez wspólnika lub osobę przez niego wyznaczoną przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Jeśli zależy Państwu na tym, by proces likwidacji spółki był przeprowadzony efektywnie przez wykwalifikowanych i doświadczonych doradców – zapraszamy do kontaktu.