Formularz
kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania lub wątpliwości prosimy o wypełnienie formularza poniżej, nasz konsultant skontaktuje się w ciągu kilku godzin.

Przekształcenia spółek

Oferujemy doradztwo oraz kompleksową pomoc w zakresie przekształcenia spółek handlowych. Celem przekształcenia danej spółki handlowej w inną spółkę jest przede wszystkim podniesienie efektywności prowadzenia biznesu oraz maksymalizacja korzyści pochodzących z prowadzenia działalności gospodarczej. Proces przekształcenia jest czasochłonny, a także wymaga dopracowania wszystkich formalności wynikających z przekształcenia. Jednakże daje niewymierne korzyści ekonomiczne.

Spółkami przekształcanymi mogą być: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Każda z nich może zostać przekształcona w inną spółkę handlową (czyli w spółkę przekształconą).

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić się w jednoosobową spółkę kapitałową tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną.

Za dzień przekształcenia traktujemy dzień wpisu spółki przekształconej do rejestru. Spółka przekształcana staje się wówczas spółką przekształconą. Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wówczas spółkę przekształcaną.

Spółka przekształcona ma następujące uprawnienia:

 • przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej,
 • wszystkie zezwolenia, ulgi oraz koncesje przechodzą na spółkę przekształcaną, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, ulgi oraz koncesji stanowi inaczej.

Z dniem przekształcenia wspólnicy spółki przekształcanej, którzy uczestniczyli w przekształceniu, stają się wspólnikami nowej spółki.

Zmiana firmy może polegać na zmianie dodatkowego oznaczenia, które wskazuje na charakter spółki. W razie innej zmiany oznaczenia spółka przekształcona powinna przez co najmniej rok od dnia przekształcenia obok nowej firmy podawać w nawiasie dawną firmę z dodatkiem „dawniej”.

Do przekształcenia spółki wymaga się:

 1. sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta
 2. powzięcia uchwały o przekształceniu spółki
 3. powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją
 4. zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej
 5. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Plan przekształcenia przygotowuje zarząd spółki przekształconej lub wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej. Sporządza się go na piśmie pod rygorem nieważności. Natomiast w spółce jednoosobowej plan przekształcania sporządzany jest w formie aktu notarialnego.

Plan przekształcenia powinien zawierać:

 • ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,
 • określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia.

Do planu dołącza się:

 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
 • projekt umowy albo statutu spółki przekształconej,
 • wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej,
 • sprawozdanie finansowe na dzień przekształcenia.

Plan przekształcenia powinien zostać zbadany przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności. Biegłego wyznacza sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przekształcanej. W terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie opinię i złoży ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz spółce przekształcanej.

Ostatnim etapem przekształcenia jest złożenie wniosku o wpis do rejestru przez wszystkich członków zarządu albo wspólników, którzy mają prawo reprezentacji spółki przekształconej. Natomiast ogłoszenie o przekształceniu jest dokonywane na wniosek zarządu spółki przekształconej albo wszystkich wspólników, którzy prowadzą sprawy tej spółki.